Enligt en färsk rapport från försäkringsbolaget Skandia, har Sverige drabbats av en förlust på hela 66 miljarder kronor till följd av sjukskrivningar under det gångna året, 2021. Denna ekonomiska börda är större än hela Sveriges försvarsbudget och har väckt oro över den långvariga och växande påverkan som sjukskrivningar har på samhället och ekonomin.Rapporten avslöjar att nästan hälften av samtliga sjukskrivningar har koppling till psykisk ohälsa. Efter en viss avmattning under pandemiåret 2020, där andelen sjukskrivningar relaterade till psykisk ohälsa minskade från 48 procent 2019 till 41 procent 2020, ser det ut som att denna trend nu vänder uppåt igen. Under det kommande året förväntas andelen sjukskrivningar orsakade av psykisk ohälsa ligga på omkring 45 procent.”Vi på Skandia har många års erfarenhet av förebyggande hälsoarbete och vi vet att en stor del av ohälsan kan förebyggas – inte minst psykisk ohälsa. Rätt förebyggande åtgärder med tidig samordning och snabb rehabilitering skulle inte bara gynna de enskilda individerna som riskerar att hamna i långvarig sjukdom, utan även samhället i stort”, säger Jenny Wiener, hälsoekonom på Skandia.Kostnaden för sjukskrivningar relaterade till psykisk ohälsa uppgår till 30 miljarder kronor, medan kostnaden för fysisk ohälsa ligger på 36 miljarder kronor. Om det skulle vara möjligt att minska den totala kostnaden med en tredjedel, skulle samhället spara hela 22 miljarder kronor per år. Det motsvarar årslönerna för 25 000 sjuksköterskor.Rapporten avslöjar också en betydande variation mellan olika län i Sverige när det gäller sjukskrivningar. Stockholm och Göteborg, två av de största stadsregionerna, har sett en ökning med flera hundra miljoner under de senaste åren. I Stockholms län ökade sjukskrivningarna med 576 miljoner jämfört med 2019, medan Västra Götalands län hade en ökning på 315 miljoner under samma period.Ökningen i sjukskrivningar märks också tydligt i flera andra län, inklusive Östra Götalands län och Hallands län. I Östra Götalands län ökade antalet sjukskrivningar från 2,5 miljarder 2019 till 2,749 miljarder 2021, medan Hallands län såg en ökning från 1,9 miljarder 2019 till något över 2 miljarder 2021.Sammanfattningsvis lyfter Skandias rapport fram det växande problemet med sjukskrivningar i Sverige och det påverkande värdet av att satsa på förebyggande åtgärder för att minska både de mänskliga lidandena och de ekonomiska förlusterna.

Läs rapporten från Skandia här: https://www.skandia.se/om-oss/press-media/rapporter/2022/samhallskostnaden-for-langre-sjukskrivningar-66-miljarder-kronor/